INSTRUKCJE I WZORY DOKUMENTÓW

 

Instrukcja wypełniania Kart Przekazania Odpadów

Karty Przekazania Odpadów (KPO) służą udokumentowaniu przekazywania przez Państwa surowców wtórnych do naszej firmy. Są one dokumentem wymaganym do rozliczania się z wytwarzanych w Państwa firmie odpadów nadających się do recyklingu. Karty można wypełniać przy każdym transporcie, lub zbiorczo na koniec miesiąca.

wzory Kart na najpopularniejsze odpady:

wzór KPO makulatura 15 01 01 – oddział Warszawa

wzór KPO folia 15 01 02 – oddział Warszawa

wzór KPO drewno 15 01 03 – oddział Warszawa

wzór KPO makulatura 15 01 01 – oddział Skarbimierz

wzór KPO folia 15 01 02 – oddział Skarbimierz

wzór KPO drewno 15 01 03 – oddział Skarbimierz

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia ewidencji KPO, w tym celu w polu „Nr karty” należy wpisywać kolejne, nadawane Kartom numery. Sposób numerowania jest dowolny, jednak numeracja musi być ciągła.

- w polu „Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad” wpisują Państwo pełną nazwę swojej firmy
- w polu „Adres” wpisują Państwo swój adres, adres oddziału
- w polu „Nr REGON” należy uzupełnić swój numer REGON, gdyż jest on niezbędny do rozliczeń
- w polu „Miejsce przeznaczenia odpadów” wpisują Państwo adres oddziału, do którego były oddawane surowce – przygotowaliśmy dla Państwa wzory dla oddziału w Warszawie oraz w Skarbimierzu
- w polu „Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad” – podaje się oznaczenie procesu recyklingowego dla danych surowców – we wzorach naszych kart oznaczenia te zostały już wpisane
- w polu „Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego odzysk lub recykling” – należy zaznaczyć „tak”, w przypadku, gdy będą Państwo kwartalnie lub rocznie wnioskować* o dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling, w przeciwnym razie proszę zaznaczyć „nie”
- w polu „Kod odpadu” – należy wpisać właściwy kod, przypisany do oddawanych przez Państwa surowców, w razie problemów z dopasowaniem kodów prosimy o kontakt
- w polu „Rodzaj odpadu” – należy umieścić odpowiedni opis do kodu odpadu, nadawany przez ustawodawcę (opisy kodów znajdą Państwo w naszych zezwoleniach)
- w polu „Data/miesiąc” – należy wpisać datę oddawania surowców (w przypadku wypełniania Karty przy jednorazowym lub każdorazowym oddawaniu surowców) lub ostatnią datę z danego miesiąca (w przypadku wypełniania Kart za cały miesiąc)
- w polu „Masa przekazanych odpadów [Mg]” – należy wpisać wagę przekazanych surowcach w tonach, bez podawania jednostki wagi
- w polu „Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy” – można wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który Państwa obsługuje, w przypadku kilku pojazdów może to być jeden numer dowolnego pojazdu – w razie pytań lub problemów z dopasowaniem numerów prosimy o kontakt
- trzy pola na samym dole Karty służą potwierdzeniu wykonania poszczególnych usług – w pierwszej kolumnie potwierdzenie następuje z Państwa strony, w dwóch kolejnych z naszej – potwierdzenie następuje przez podstemplowanie karty pieczęcią firmową, podpisanie oraz wpisanie odpowiedniej daty (odpowiednio daty jednorazowej dostawy lub daty z końca miesiąca)


Karty należy przygotować w 2 egzemplarzach – jeden dla Państwa, jeden dla nas. Gotowe Karty należy wysłać na adres naszej siedziby (MD Prestige spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp. komandytowa, ul. Zdziarska 60, 03-289 Warszawa). My je potwierdzimy i odeślemy do Państwa 1 egzemplarz.

Wnioski na Dokumenty Potwierdzające Recykling i Dokumenty Potwierdzające Odzysk

Wzór wniosku o wydanie dokumentów DPR/DPO na kod 15 01 01
Wzór wniosku o wydanie dokumentów DPR/DPO na kod 15 01 02

* wnioski o dokumenty potwierdzające odzysk i/lub recykling powinny być wysyłane niezwłocznie po zakończeniu kwartału lub roku, ze wskazaniem organizacji, na której rzecz dokumenty te maja być wystawione – brak wniosku uniemożliwi nam ubieganie się dla Państwa o niezbędne dokumenty

Wzory Kart Ewidencji Odpadów

Karta Ewidencji Odpadów

Karta Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych

Karta Ewidencji Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji

Karta Ewidencji Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego


Zestawienia

Zbiorcze Zestawienie Danych o Komunalnych Osadach Ściekowych

Zbiorcze Zestawienie Danych o Rodzajach i Ilości Odpadów